PORTFOLIO

Portfolio

ASAP Project believes no one software solution fits all businesses. We’re determined to find, compare, and select the solution that is the most appropriate for your business. You will be working with a team who understands your needs, focusing on your digital transformation success.

CRM Requirement Assessment

System Assessment
Customer Relationship Management
Software Assessment
Manufacturing
Trading
RK CRM

Oct 2019

Rockworth มีกลยุทธ์ที่จะยกระดับขบวนการขายให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น มองเห็นจำนวนผู้สนใจ โอกาสทางการขาย และลูกค้าในมือ และติดตามตารางการเข้าเยี่ยมลูกค้าของพนักงานขายแต่ละคนแต่ละทีมได้อย่างชัดเจน ได้ตัวเลขอัตรา Conversion จากผู้สนใจเป็นโอกาสทางการขาย และลดเวลาในการทำรายงานประจำสัปดาห์และประจำเดือน ผู้บริหารที่ต้องบินไปดูธุรกิจที่ต่างประเทศก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องรอนานเพื่อขอรายงาน

ASAP Project ได้รับโอกาสในการเข้าไปประเมินความต้องการของทีมงานขาย และทีมงานที่สนับสนุนฝ่ายขาย เข้าใจถึงเครื่องมือที่ใช้งานกันอยู่ และประเมินได้ว่ามีช่องว่างอะไรหรือขบวนการอะไรบ้างที่สามารถ Automate ได้ด้วยเครื่องมืออย่าง CRM และจะใช้แต่ละโมดูลอย่างไร เพื่อจัดการขั้นตอนทำงานแบบ Manual ที่ยังไม่มีระบบรองรับ

Image credit: Ikea