PORTFOLIO

Portfolio

ASAP Project believes no one software solution fits all businesses. We’re determined to find, compare, and select the solution that is the most appropriate for your business. You will be working with a team who understands your needs, focusing on your digital transformation success.

Digital Marketing Platform Plan Development

Digital Marketing Plan
Others
Marketing
Project Management and Oversight
Real Estates
KE MK

May 2019

เพื่อผลักดันการทำการตลาดเชิงดิจิตอลให้เต็มที่มากขึ้น ASAP Project ได้รับโอกาสในการเข้าไปร่วมทำงานกับทีมการตลาดและทีมที่เกี่ยวข้องของ KE Group เพื่อช่วยเขียนแผนการตลาดออนไลน์ ในส่วนของคอนเท้น กลยุทธ์ และช่องทางสื่อต่างๆ ที่จะใช้ รวมถึงประเภทของจุดประสงค์ในการทำคอนเท้นนั้นๆ ออกให้กับหลายหลาย Business Unit

เราใช้เวลาในการประชุมร่วมกันกับทุกทีม เก็บรายละเอียดของแผนที่มีอยู่ ให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัว ได้ทำ Research จากแบรนด์อื่นๆ แล้วสร้างเป็นเท็มเพลตแผนการตลาดใหม่ให้ ทำการวิเคราะห์แผนนั้นร่วมกันกับหัวหน้าโปรเจ็ค และแนะนำข้อเสนอที่จะช่วยให้แผนนั้นเป็นจริงได้มากขึ้นอีกด้วยในระยะยาว