PORTFOLIO

Portfolio

ASAP Project believes no one software solution fits all businesses. We’re determined to find, compare, and select the solution that is the most appropriate for your business. You will be working with a team who understands your needs, focusing on your digital transformation success.

GPS Tracking Research and Selection

Software Research and Selection
Automotive
Software Selection
Logistic & Transportation
ASAP Portfolio Pictures.019 400x250

ASAP Project ได้ทำการ research และสรรหา Solution ที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ให้บริการพนักงานขับรถรายใหญ่ทางตะวันออกของประเทศไทย ที่จะหา GPS Tracking System (ระบบติดตามหน่วยรถ) ไว้ใช้งานในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการตัวรับสัญญาณในไทย หรือ Application จากผู้ประกอบการ Start Up ต่างชาติ ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ได้ผลลัทธ์ซึ่งเป็นที่น่าพอใจทั้งในเรื่อง ความสามารถในการใช้งาน การลงทุน และบริการหลังการขาย และทำให้ลูกค้าของเราสามารถตัดสินใจเลือกใช้งานได้ภายในการประชุมเพียง ไม่กี่นาที