PORTFOLIO

Portfolio

ASAP Project believes no one software solution fits all businesses. We’re determined to find, compare, and select the solution that is the most appropriate for your business. You will be working with a team who understands your needs, focusing on your digital transformation success.

Highly Advance HRM Research and Selection

Software Research and Selection
Software Assessment
Software Selection
HR Technology
Logistic & Transportation
0%20ILS%20HRM

Aug - Oct 2019

ILS คือ ผู้ให้บริการ คล้งสินค้าและการขนส่ง (Fulfillment) รายใหญ่ที่มีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีลูกค้าขนาดใหญ่มากมายใช้บริการ ลูกค้าแต่ละรายจะมีเงื่อนไขในการบริการที่แตกต่างกันและต้นทุนที่มีสัดส่วนสูงที่สุดในธุรกิจ ก็คือค่าจ้างพนักงาน ที่จะต้องดูแลตลอดกระบวนการ ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีความซับซ้อนสูงอย่างเช่น เรื่องการจัดการกะงาน การลา การทำงานล่วงเวลา (OT) และการจ่ายค่าตอบแทนที่ซับซ้อนนั้นจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และตกเป็นภาระแก่ HR ที่จะต้องใช้เวลาไปกับการคำนวนไม่รู้จบในทุกเดือน

ASAP Project ได้มีโอกาสดูแลการเลือกสรร HRM Software ดังกล่าว ซึ่งเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ซับซ้อนและมีความสามารถในการจัดการที่ครบ เครื่อง นอกจากนี้ ILS ยังต้องการตัวช่วยในการบริหารการ Training ฝึกฝีมือแรงงานซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็สามารถรองรับความต้องการในส่วนนี้ และยังสามารถต่อยอดไปยัง Module อื่นๆในส่วนของงานพัฒนาบุคลกร (HRD) ได้อีกในอนาคต