PORTFOLIO

Portfolio

ASAP Project believes no one software solution fits all businesses. We’re determined to find, compare, and select the solution that is the most appropriate for your business. You will be working with a team who understands your needs, focusing on your digital transformation success.

Marketing Automation

Comparison Research and Implementation
Software & Internet
Marketing
Software Selection
Implementation
ASAP Portfolio Pictures.003 400x250

ในการทำธุรกิจนั้นบางครั้งผู้สนใจอาจจะไม่ได้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รู้จัก บริษัท Double Pine จึงมีโครงการที่จะรักษาการติดต่อกับผู้สนใจทุกๆท่าน ผ่านการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบริการของทางบริษัทตลอดหลายเดือนแรกหลังรู้จักกัน

ASAP Project ช่วยคัดเลือกระบบ Email Marketing Automation อย่าง MailChimp ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยส่งข่าวสารต่างๆให้แก่ผู้สนใจแต่ละท่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถดีไซน์อีเมลเท็มเพลตสวยๆ และลิงค์ข้อมูลของลูกค้ามาจากระบบ CRM แล้วระบบจะจัดการ จัดส่งข้อมูลตามลำดับที่ได้ตั้งค่าเอาไว้ ซึ่งด้วยเครื่องมือดังกล่าว ทาง Double Pine ก็สามารถรักษาฐานผู้สนใจเอาไว้ได้ และบางส่วนก็ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการกับทางบริษัทในเวลาต่อมา