PORTFOLIO

Portfolio

ASAP Project believes no one software solution fits all businesses. We’re determined to find, compare, and select the solution that is the most appropriate for your business. You will be working with a team who understands your needs, focusing on your digital transformation success.

Go Paperless with Office 365

Comparison Research and Implementation
Automotive
Software Selection
Logistic & Transportation
Implementation
Cloud Workspace
Project Management and Oversight
ASAP Portfolio Pictures.018 400x250

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการผลักดันองค์กรให้เป็น Paperless Company ในอนาคต ทางบริษัท Masa Japan ผู้ให้บริการพนักงานขับรถรายใหญ่ทางตะวันออกของประเทศไทย ต้องการหา Cloud Worksapce Platform มาเพื่อใช้งานในองค์กร

ทาง ASAP Project ได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าเพื่อหา Platform ที่เหมาะสม ตัวแทนจำหน่ายและแพคเกจการขายให้แก่ลูกค้า การต่อรองดูราคาที่เหมาะสม ตลอดจนการขึ้นระบบงานจริง ทั้งในแง่การวางแผนการใช้งาน การสร้างพื้นที่สำหรับเก็บไฟล์ การร่างนโยบายควบคุมการใช้งาน และผลักดันให้เกิดการใช้งานจริง โดยเฉพาะในส่วนของการวางแผนการย้ายไฟล์ไปเก็บไว้บน Cloud (SharePoint Site) ซึ่งทาง ASAP Project ได้ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากลูกค้าได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงกับเรื่องการตั้งค่าสิทธิการเข้าถึงไฟล์ของพนักงานแต่ละคน เพื่อให้ข้อมูลทุกส่วนของลูกค้าปลอดภัย และตรงตามความต้องการของผู้บริหารมากที่สุด