PORTFOLIO

Portfolio

ASAP Project believes no one software solution fits all businesses. We’re determined to find, compare, and select the solution that is the most appropriate for your business. You will be working with a team who understands your needs, focusing on your digital transformation success.

Shared Drive to Cloud!

Office 365 (SharePoint, Team, Email, Group, etc.)
Cloud Workspace
Real Estates
Software Assessment
Project Management and Oversight
Implementation
ASAP Portfolio Pictures.017 400x250

ASAP Project ทำงานร่วมกับฝ่าย IT ของทางลูกค้าเพื่อที่จะวางแผนในการเปลี่ยนถ่ายระบบการเก็บไฟล์จากเดิมที่อยู่ใน shared drives ขึ้นไปอยู่บน cloud ของ Microsoft365

เราได้มีโอกาสควบคุมดูแลตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งในแง่การวางแผนการใช้งาน การสร้างพื้นที่สำหรับเก็บไฟล์ การร่างนโยบายคบคุมการใช้งาน และ ผลักดันให้เกิดการใช้งานจริง โดยเฉพาะในส่วนของการวางแผนการย้ายไฟล์ไปเก็บไว้บน Cloud (SharePoint Site) ด้วย Technology Metadata ซึ่งเป็นการเก็บไฟล์ในรูปแบบใหม่ นอกจากนี้ยังมี Application “Team” และ “Planner” ที่รองรับรูปแบบการทำงานที่ต้องการรวบรวมคนจากหลายๆส่วนงานมาทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างการบริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ดังนั้นทางทีมงานต้องคำนึงถึงรูปแบบการใช้งานที่ต่างกันตามลักษณะงานของแต่ละทีม ผ่านกระประชุมแบบเจาะลึกรวมทั้งสิ้นกว่า 47 ทีม รวมเป็นผู้ใช้งานจริงกว่า XXX คน ซึ่งสุดท้าย ทาง ASAP Project ก็จะทำการจัดอบรมการใช้งาน พร้อมทั้งจัดทำ คู่มือแนะนำธีการใช้งานให้แก่ ผู้ใช้งานทุกท่านอีกด้วย