PORTFOLIO

Portfolio

ASAP Project believes no one software solution fits all businesses. We’re determined to find, compare, and select the solution that is the most appropriate for your business. You will be working with a team who understands your needs, focusing on your digital transformation success.

Online Booking Platform

Comparison Research and Implementation
Software & Internet
Others
Implementation
Project Management and Oversight
ASAP Portfolio Pictures.005 400x250

เนื่องจากบริษัท Double Pine มีวิสัยทัศน์ที่จะให้บริการอบรมวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ของบริษัทแบบออนไลน์ ซึ่งต้องการอำนวยความสะดวกลูกค้าให้สามารถเข้ามาจองเวลาเรียนได้ด้วยตัวเอง จึงได้มอบหมายให้ทาง ASAP Project สรรหา Online-booking platform ที่ตอบสนองความต้องการต่างๆได้ เช่น ลูกค้าต้องเห็นชั้นเรียนต่างๆได้เอง และยังสามารถสอดแทรก เอกสารประกอบ สื่อการสอน รวมไปถึงควบคุมสิทธิการเข้าอบรมได้ภายในช่องทางเดียว ซึ่งผลลัพธ์ทำให้ลูกค้าพึงพอใจในความสะดวกสบาย และทางบริษัทเองก็สามารถให้พนักงานที่จะต้องคอยรับจองไปให้บริการในส่วนอื่นได้