PORTFOLIO

Portfolio

ASAP Project believes no one software solution fits all businesses. We’re determined to find, compare, and select the solution that is the most appropriate for your business. You will be working with a team who understands your needs, focusing on your digital transformation success.

Online Training Platform

Comparison Research and Implementation
Customer Relationship Management
Software & Internet
Software Selection
Implementation
Others
ASAP Portfolio Pictures.004 400x250

เพื่อการบริการที่ครบวงจร ทางบริษัท Double Pine มีวิสัยทัศน์ที่จะหาแพลตฟอร์มเพื่อจัดเก็บและจัดการสื่อการสอนการใช้งานซอฟต์แวร์ ในรูปแบบของวิดิโอออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาเรียนที่บริษัทฯ ซึ่งแพลตฟอร์มนี้จะต้องสามารถแยกเป็นคอร์ส และทำเป็นบทเรียนได้ เพื่อแนะนำให้กับลูกค้าว่าควรจะดูวิดิโอใดก่อนหลัง ต้องสามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงและวันหมดอายุได้สำหรับสมาชิก และต้องสามารถติดตามดูสถานะการเข้าเรียนรู้ของลูกค้าได้อีกด้วย

ทาง ASAP Project ได้มีโอกาสทำการค้นหาและเลือกสรร Platform ที่ทำได้ทุกอย่างตามความต้องการและราคาไม่แพง พร้อมทั้งทำการขึ้นระบบ โดยการนำวีดีโอการใช้งาน และสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ วางตามหลักสูตรการอบรมของบริษัท อีกทั้งยังจัดการเรื่องสิทธิการใช้งาน การเข้ารหัส Password การกำหนดเวลาใช้งาน การถาม–ตอบ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าที่ลูกค้าเข้าไปใช้บริการเพื่อเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้พนักงานสามารถให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้ถูกต้องตามสถานการณ์จริงมากที่สุด ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีทั้งจากลูกค้าว่าสะดวกและง่ายในการใช้งาน และจากพนักงานว่ามีประสิทธิภาพในการช่วยแนะนำลูกค้าที่มีผู้ใช้งานใหม่