PORTFOLIO

Portfolio

ASAP Project believes no one software solution fits all businesses. We’re determined to find, compare, and select the solution that is the most appropriate for your business. You will be working with a team who understands your needs, focusing on your digital transformation success.

Performance Management System

Implementation
HR Technology
Logistic & Transportation
Software Assessment
Project Management and Oversight
ASAP Portfolio Pictures.012 400x250

ทางบริษัท Isuzu Eastern Chonburi ต้องการหาซอฟต์แวร์เข้ามาใช้ในการบริหารกลยุทธ์และประเมินประสิทธิภาพการทำงาน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมขององค์กร เพราะต้องการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ใช้กระดาษและ excel เป็นเครื่องมือหลักในการรวบรวมและประเมินผล อีกทั้งยังไม่สามารถติดตาม และเปรียบเทียบ ความต่างของเป้าที่ตั้ง (KPI) และผลที่ได้รับ อย่างชัดเจนและละเอียด ทั้งในมุมมองของแต่ละคน แต่ละฝ่าย และทั้งองค์กร

โดย ASAP Project ก็ได้ทำหน้าที่จัดหาซอฟต์แวร์ประเภทบริหารกลยุทธ์ (Strategy Managment System) และควบคุมการขึ้นระบบ โดยทำการประสานงานระหว่าง ลูกค้า และ ผู้ให้บริการระบบ อีกทั้งยังช่วยให้คำแนะนำในเรื่องการวางเกณฑ์การประเมินบุคลากรในซอฟต์แวร์ดังกล่าว เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิที่วัดผลได้ตามที่บริษัทมุ่งหวังไว้