PORTFOLIO

Portfolio

ASAP Project believes no one software solution fits all businesses. We’re determined to find, compare, and select the solution that is the most appropriate for your business. You will be working with a team who understands your needs, focusing on your digital transformation success.

POS Integrated with ERP

Software Research and Selection
Software Selection
Accounting & ERP
Point of sales
Food
0%20CORO POS%20ERP

Aug-Dec 2019

Coro Brothers ผู้บุกเบิกแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรยุคใหม่ Coro field ต้องการที่จะทำการ Transform ระบบหลังบ้านให้เป็น Digital เพื่อให้ลดงาน Manual ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อีกทั้งยังต้องการเก็บบันทึกต้นทุนการแปรรูปผลผลิตต่างๆ รวมไปถึงต้นทุนที่จะต้องใช้ในการเพาะปลูก ตามมิติมุมมองต่างๆเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างแม่นยำที่สุด

นอกจากนี้ด้วยการที่ทาง Coro Brothers ยังนำผลผลิตที่ได้มาแปรรูปเป็นอาหารและจำหน่ายในรูปแบบของร้านอาหารและคาเฟ่ ซึ่ง ASAP Project ได้มีโอกาสเป็นที่ปรึกษาในการ วางแผน และ จัดหาระบบบริหารจัดการร้านอาหาร และ จุดขายื โดยที่ทุกระบบจะต้องสามารถทำงานร่วมกันตั้งแต่การขายที่หน้าบ้าน ไปจนถึงการบริหารจัดการวัตถุดิบ และการบันทึกบัญชีที่หลังบ้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดงานซ้ำซ้อนให้ น้อยที่สุด

ทั้งนี้เนื่องจากข้อสรุปมีความเป็นไปได้ค่อนข้างหลากหลาย แต่ตัวเลือกทั้งหมดมี วิธีคำนวนค่าใช้จ่ายในด้านการลงทุนที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก ASAP Project จึงได้ทำการเปรียบเทียบ ราคาจากตัวเลือกต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนการเจรจาเพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด และช่วยดูแลการปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อให้การลงทุนในการทำ Digital Transformation คุ้มค่าที่สุด