PORTFOLIO

Portfolio

ASAP Project believes no one software solution fits all businesses. We’re determined to find, compare, and select the solution that is the most appropriate for your business. You will be working with a team who understands your needs, focusing on your digital transformation success.

POS & Restaurant Automation

Comparison Research
Food
Point of sales
Software Assessment
Software Selection
ASAP Portfolio Pictures.001 400x250

ASAP Project ได้รับโอกาสให้ดูแลการวางแผนระบบต่างๆในร้าน Cafe’ Tea’O’holic เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มธุรกิจใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ระบบ POS ทั้ง Software และ Hardware ระบบเรียกคิวลูกค้า Finger scanner ซึ่งต้องคำนึงถึงการวางแผนเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต เนื่องจากทางร้านวางแผนจะขยายสาขาเพิ่มเติม และต้องการมีครัวกลางเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้า ดังนั้น ระบบที่จะต้องเลือกเข้ามาใช้จะต้องสามารถรองรับการจัดการที่ซับซ้อนกว่าร้านอาหารทั่วไปและเพื่อควบคุม สูตรการผลิต การบริหารจัดการวัตถุดิบ การรับรู้กำไรและต้นทุน ตลอดจน ความสามารถในการเข้าถึงรายงานต่างๆได้ผ่านทาง Smartphone