PORTFOLIO

Portfolio

ASAP Project believes no one software solution fits all businesses. We’re determined to find, compare, and select the solution that is the most appropriate for your business. You will be working with a team who understands your needs, focusing on your digital transformation success.

Sales Automation Research and Selection

Software Research and Selection
Software Assessment
Software Selection
Sales Automation
Manufacturing
Dokrak SL

May - Jul 2019

อุตสาหกรรมน้ำแข็งท่าข้ามเป็นโรงงานผลิตน้ำแข็งที่สิงห์บุรี ที่มีรุ่นสองเข้ามาช่วยทำงานและสานวิสัยทัศน์ในการ Digitalize ของผู้ก่อตั้งให้เป็นจริง โดยโจทย์คือการหาเครื่องมือที่จะช่วยให้สามารถติดตามการทำงานของทีมขายที่ต้องลงพื้นที่ส่งของเก็บเงินกับลูกค้าทุกวัน ผู้บริหารมีความจำเป็นที่จะรู้จักลูกค้าทุกคน ควบคุมสินทรัพย์ที่ฝากไว้ให้ได้อย่างแม่นยำ

ASAP Project ได้ทำการสำรวจและคัดสรรซอฟต์แวร์ประเภท Field Sales Automation หรือเครื่องมือบริหารทีมขายที่ลงพื้นที่โดยนำเอาความต้องการเฉพาะหลายๆ เรื่องของลูกค้าเข้าไปพิจารณาผู้ให้บริการแต่ละรายอย่างละเอียด และเพราะมีความเฉพาะด้านพอสมควร เราจึงต้องดูในเรื่องของงบประมาณในการจ้างเขียนเพิ่มของแต่ละเจ้าให้อีกด้วย