PORTFOLIO

Portfolio

ASAP Project believes no one software solution fits all businesses. We’re determined to find, compare, and select the solution that is the most appropriate for your business. You will be working with a team who understands your needs, focusing on your digital transformation success.

Zoho Desk

Comparison Research and Implementation
Project Management and Oversight
Software & Internet
Software Assessment
Others
Software Selection
ASAP Portfolio Pictures.009 400x250

หลังจากที่บริษัท Double Pine สามารถใช้งาน “Zoho CRM” ได้สำเร็จ ก็ได้มีการขยายการปฏิวัติระบบงานไปยังส่วนของการให้บริการลูกค้า ด้วย “Zoho Desk” ซึ่งทั้งสอง Application สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างดี ซึ่งนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทาง ASAP Project ได้เลือกซอฟต์แวร์จากค่าย Zoho ให้กับลูกค้าของเรา

ASAP Project ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลการขึ้นระบบในทุกๆส่วน ตั้งแต่การตั้งค่าทั่วไป สิทธิการใช้งาน ตั้งค่า Workflow อัตโนมัติ การเชื่อมต่อกับ Application อื่นๆ และเว็บไซต์บริษัท การแต่งรายงานให้สามารถแสดงข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้งานและผู้บริหาร ตลอดจนการทำคู่มือและอบรมวิธีการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน และให้บริการหลังการขึ้นระบบต่อเช่นกัน

นอกจากนี้เรายังประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการ IP Phone เพื่อเชื่อมต่อกับ Zoho Desk เพื่อให้ระบบอ่านค่าหมายเลขที่ติดต่อเข้ามาและแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและประวัติการให้บริการของลูกค้ารายนั้นๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบก่อนจะให้บริการอีกด้วย