PORTFOLIO

Portfolio

ASAP Project believes no one software solution fits all businesses. We’re determined to find, compare, and select the solution that is the most appropriate for your business. You will be working with a team who understands your needs, focusing on your digital transformation success.

Zoho Recruit

Comparison Research and Implementation
HR Technology
Software & Internet
Software Assessment
Project Management and Oversight
Implementation
ASAP Portfolio Pictures.006 400x250

บริษัท Double Pine ประสบปัญหาในการบริหารจัดการข้อมูลทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) และต้องการจะหา Software เพื่อจะเข้ามาจัดการขั้นตอนการสรรหาบุคลากร จากเดิมที่ใช้กล่องอีเมลในการแยก และใช้ excel ในการอัพเดทตัวเลขเพื่อทำรายงาน

ทาง ASAP Project ได้สรรหาและคัดเลือกระบบบริหารจัดการผู้สมัครงาน หรือ Applicant Tracking System (ATS) โดยเลือก Zoho Recruit และทำการขึ้นระบบให้ภายในเวลา 2 สัปดาห์ และยังต้องทำการเชื่อมต่อช่องทางการสมัครต่างๆเข้ากับระบบดังกล่าว ด้วยการเข้าไปฝังลิงค์ไว้ในเว็บไซต์สมัครงานต่างๆ อีกด้วย

ด้วยระบบใหม่นี้ Double Pine สามารถรวบรวมข้อมูลการรับสมัครพนักงานจากทุกช่องทางในปัจจุบัน เข้ามาไว้ในที่ๆ เดียว สร้างสถานะของแต่ละตำแหน่งงานให้ทราบได้ว่าในแต่ละช่วงของเวลา มีผู้สมัครในตำแหน่งหนึ่งๆ อยู่ในสถานะใดบ้าง ผู้ที่มีคุณสมบัติและจะผ่านเกณฑ์มีกี่คน ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น มีผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านกี่คน ฯ และระบบมีความยืดหยุ่นพอที่จะสร้างช่องข้อมูลตามที่เราต้องการ รวมถึงให้รายงานที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารได้

นอกจากนี้ ASAP Project ยังได้ร่วมร่างนโยบายเพื่อผลักดัน และติดตามการใช้งานของผู้ใช้งานจริงให้สำเร็จอีกด้วย