PORTFOLIO

Portfolio

ASAP Project believes no one software solution fits all businesses. We’re determined to find, compare, and select the solution that is the most appropriate for your business. You will be working with a team who understands your needs, focusing on your digital transformation success.

Zoho Survey

Comparison Research and Implementation
Software & Internet
Software Assessment
Others
ASAP Portfolio Pictures.008 400x250

เนื่องด้วยบริษัท Double Pine มีนโยบาย Digital Transform ที่ต้องการจะลดงาน Manual ลงและก้าวสู่ความเป็นอัตโนมัติให้มากที่สุด หนึ่งในขั้นตอนที่มีการใช้งานกระดาษมากที่สุดคือการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกระดาษจากลูกค้าทุกครั้งที่มีการออกไปให้บริการนอกสถานที่ โดยพนักงานจะต้องมากรอกข้อมูลลงบนคอมพิวเตอร์ซ้ำอีกครั้ง ซึ่งเสียเวลา บางครั้งอ่านไม่ออก หรือแม้กระทั้งสูญหาย ASAP Project จึงได้มีส่วนให้บริการคัดสรร Solutioin เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดย Platform ที่เลือกใช้สามารถทำงานแบบ online/offline ได้ และอำนวยความสะดวกในการประมวลผลข้อมูลทั้งหมด ซึ่งทำให้ประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาดไปได้มาก

ทั้งนี้ ASAP Project ยังได้จัดทำ คู่มือการใช้งานเบื้องต้น และร่วมร่างนโยบายเพื่อผลักดัน และติดตามการใช้งานของผู้ใช้งานจริงให้สำเร็จอีกด้วย