SOFTWARE CATEGORIES

Pick your ASAP solutions

ASAP Project believes no one software solution fits all businesses. We’re determined to find, compare, and select the solution that is the most appropriate for your business. You will be working with a team who understands your needs, focusing on your digital transformation success.

What are you looking for?

ASAP Project believes no one software solution fits all businesses. We’re determined to find, compare, and select the solution that is the most appropriate for “your” business. You will be working with a team who understands your needs, focusing on your digital transformation success.
OTHERS

Our Projects

Explore the ones similar to yours.CRM Requirement Assessment

System Assessment
October 2019 | Rockworth
ประเมินความต้องการของทีมงานขาย และทีมงานที่สนับสนุนฝ่ายขาย เข้าใจถึงเครื่องมือที่ใช้งานกันอยู่ และประเมินว่ามีช่องว่างอะไรหรือขบวนการอะไรบ้างที่สามารถ Automate ได้ด้วยเครื่องมืออย่าง CRM
Customer Relationship Management
Software Assessment
Manufacturing
Trading

POS Integrated with ERP

Software Research and Selection
August 2019 | Coro Brothers
Coro Brothers ผู้บุกเบิกแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรยุคใหม่ Coro field ต้องการที่จะทำการ Transform ระบบหลังบ้านให้เป็น Digital เพื่อให้ลดงาน Manual ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อีกทั้งยังต้องการเก็บบันทึกต้นทุนการแปรรูปผลผลิตต่างๆ ตามมิติมุมมองต่างๆ
Software Selection
Accounting & ERP
Point of sales
Food

Open-Integration ERP Research and Selection

Software Research and Selection
August 2019 | Love Andaman
ให้ความสำคัญในการจัดการสต็อกทุกประเภทของธุรกิจ และเน้นความสามารถของ ERP ในการเปิดเชื่อมต่อกับระบบหน้าบ้านได้อย่างอิสระมากขึ้น พูดได้ว่าการลดเวลาทำงานของฝ่ายบัญชีและฝ่ายขายเป็นปัจจัยที่สำคัญมากต่อการตัดสินใจในโปรเจ็คนี้
Software Assessment
Software Selection
Accounting & ERP
Tourism


VIEW ALL